SERVEIS

TRANSPORT FARMACÈUTIC I MEDICAMENTS

VILÀ LOGÍSTICA COMPLIM TOTES LES CONDICIONS DE CONSERVACIÓ, TRANSPORT I SUBMINISTRAMENTS REGLAMENTÀRIES INDICADES EN AQUESTA NORMATIVA.

PHARMA TRANSPORT >25ºC
PHARMA TRANSPORT >25ºC

NORMATIVA LEGAL AMB
SISTEMA DE CERTIFICACIÓ:

L’objecte d’aquesta normativa és definir els requisits mínims que han de complir les agències que es dediquen al transport de medicaments per poder garantir que el trasllat no representa un risc per a la qualitat dels medicaments. També defineix els criteris que els laboratoris farmacèutics han de tenir en compte per a l’avaluació i selecció d’aquestes empreses. L’àmbit d’actuació és concretament el transport de medicaments terrestre per carretera, des de les instal.lacions on els laboratoris fabriquen o emmagatzemen els medicaments fins als serveis de farmàcia, oficines de farmàcia o magatzems de distribució farmacèutica.

L’objecte d’aquesta normativa és definir els requisits mínims que han de complir les agències que es dediquen al transport de medicaments per poder garantir que el trasllat no representa un risc per a la qualitat dels medicaments. També defineix els criteris que els laboratoris farmacèutics han de tenir en compte per a l’avaluació i selecció d’aquestes empreses. L’àmbit d’actuació és concretament el transport de medicaments terrestre per carretera, des de les instal·lacions on els laboratoris fabriquen o emmagatzemen els medicaments fins als serveis de farmàcia, oficines de farmàcia o magatzems de distribució farmacèutica.

SISTEMA DE QUALITAT

OBLIGATORI

A

El sistema de qualitat requerit pels distribuïdors de medicaments ha de ser ampliat, incloent-hi el control i la revisió de l’activitat subcontractada relacionada amb l’adquisició, la conservació, el subministrament o l’exportació de medicaments.

REGISTRE DOCUMENTAL

REGULACIÓ

B

La regulació del registre documental de les dades relacionades amb cada un dels productes farmacèutics: la higiene, la formació i les responsabilitats del personal.

CONDICIONS TRANSPORT

MANTENIMENT

C

Les condicions d’emmagatzematge han de mantenir-se durant el transport dins dels límits definits en la descripció del fabricant o l’embalatge.

HIGIENITZACIÓ

VEHICLES

D

S’ha d’assegurar la neteja i la seguretat dels vehicles de transport, el material s’ha d’estibar de manera que no comprometi el seu estat ni l’embalatge exterior.

TEMPERATURA ESTABLE

CONTROLADA I AJUSTADA

E

La temperatura sempre ha de ser indicada pel fabricant. Les més comunes empleades en aquest tipus d’enviaments són de +2 °C a +8 °C i de +15 °C a +25 °C.

A la indústria farmacèutica és vital la seguretat i el manteniment de la qualitat del producte en tots els passos, des de la fabricació a la comercialització.

La complexitat de la xarxa de distribució de medicaments i els nous agents que hi participen, conjuntament amb incidents detectats en el canal legal, han propiciat la creació per part de la Comissió Europea d’un nou marc normatiu de compliment obligatori: la Guia de Bones Pràctiques de Distribució (GPD), que forma part de l’ordenament jurídic espanyol amb el Real Decret 782/2013, d’11 d’octubre.

ALTRES SERVEIS

1

CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE CONTENIDORS

2

CROSSDOCKING

3

TRANSPORT A LES
ILLES BALEARS

SERVEIS

Certificacions

Sistemes ISO